Brati razumeti – lahko branje

NAZIV PROJEKTA: BRATI, RAZUMETI – LAHKO BRANJE
NAMEN PROJEKTA: Vzpostavitev pogojev za boljšo kvaliteto življenja ranljivih skupin
ŠTEVILKA PROJEKTA: 33152-315/2017
SOFINANCER PROJEKTA: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
CILJI IN REZULTATI PROJEKTA: aktivno vključevanje ranljivih skupin v družbeno življenje in delovno okolje
ODGOVORNA OSEBA: mag. Jasmina Breznik
VODJA PROJEKTA: mag. Jasmina Breznik, direktorica VDC POLŽ Maribor
KONTAKTNA OSEBA: Nataša Hiter Ravnjak
Telefon: 059 178 146, GSM tajništva 051 654 410, elektronski naslov: polz.ruse@vdcpolz.si
TRAJANJE PROJEKTA: 12 MESECEV
ZAČETEK PROJEKTA: 1. 5. 2019

Projekt Brati, razumeti – lahko branje je financiran s strani LAS Drava. Projekt je usmerjen v učenje, ozaveščanje o vsebinah, ki so zapisana v tehniki lahkega branja. Bralna pismenost pomeni zmožnost razumevanja, kritičnega, vrednotenja in uporabe besedil ter izražanje mnenja o prebranem; branje z razumevanjem je vrednota.

Lahko branje rečemo tistim knjigam in časopisom, ki jih lažje beremo in razumemo. Lahko branje je namenjeno predvsem dvema ranljivejšima skupinama ljudi, ki potrebujejo informacije v preprosti obliki. Prva skupina so ljudje z ovirami pri branju, ki informacije v preprosti obliki uporabljajo vse življenje, običajna besedila so zanje prezahtevna. Sem lahko uvrščamo osebe z motnjo v duševnem razvoju, bralce z disleksijo, starejše ljudi z demenco, starejše ljudi z upadom sposobnosti, gluhe, naglušne… Druga skupina prebivalstva pa potrebuje informacije v lahko berljivi obliki le v določenih življenjskih okoliščinah, ki niso trajne (npr. priseljenci, tujci, ki se jezika šele učijo).V okviru projekta bomo spoznavali metode in tehnike priprave gradiv v lahko berljivi obliki. Pri uveljavljanju lahkega branja v praksi je potrebno slediti smernicam. IFLA predlaga dve kategoriji za pripravo informacij, gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki. V prvo skupino sodijo besedila, ki so grafično prilagojena. V drugo skupino sodijo besedotvorne, oblikoslovne in skladenjske ravni.

Veliko ljudi težko bere in potrebuje informacije v lahko berljivi in razumljivi obliki, zaradi tega je zveza Sožitje prevedla Evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (2008) z naslovom Informacije za vse.

V projekt bomo vključili leposlovne knjige, ki so pripravljene v lahko berljivi in razumljivi obliki. Na knjižni polici lahkega branja si bodo učenci in ostali zainteresirani lahko izposodili knjigo v lahko berljivi obliki. Aktivnosti bodo potekale na lokaciji VDC. Uporabniki bodo prevedli in predstavili lastno avtorsko knjigo »Prepovedana ljubezen«, ki je zapisana v lahko berljivi obliki. S spoznavanjem pravil in pripravo informacij ter novih metod dela bomo z lahko berljivo obliko spodbujali podporne mehanizme in krepili inovativne oblike dela. Krepili bomo aktivno vlogo pri uresničevanju lastnih ciljev, opolnomočili ljudi z informacijami in osebno odgovornostjo.

Vsebina projekta:

Prvi namen projekta je vzpostaviti trajno in sonaravno povezovanje, sodelovanje, pospeševanje,  ozaveščanje ter razvoj novih tehnik in prilagoditev različnih gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki.

Lahko branje rečemo tistim gradivom,  ki jih lažje beremo in razumemo, kar pomeni, da je branje lažje berljivo in razumljivo ranljivim skupinam, predvsem osebam s posebnimi potrebami (osebami z motnjo v duševnem razvoju, gluhim in naglušnim, slabovidnim, bralcem z disleksijo in ostalim slabim bralcem, osebam z možganskimi poškodbami), tujcem,  starejšim, predšolskim otrokom.  Lahko branje v ospredje postavlja človeka, krepi njegovo razmišljanje, fizično aktivnost, omogoča sprostitev in omogoča boljšo samopodobo. S tehniko lahkega branja pridobi ranljiva oseba veščine, ki omogočijo boljšo kvaliteto življenja.

Lahko branje usmerja ranljivo osebo, jo spodbuja k sistematičnem branju, k boljšem razumevanju, k boljšem izražanju in k večjem razvijanju  odnosov. Pismenost je za ranljive skupine enako pomembna kot za vse druge ljudi, pri čemer je ranljive skupine zelo pomembno: postati in ostati pismen. Zato je potrebno za ranljive skupine ustvarjati pogoje za kakovostno branje. Pri uveljavljanju lahkega branja je potrebno slediti smernicam Lahkega branja – Easy to read in smernicam The International Federation of Library Associations and Istitutions. Zato morajo biti besedila z znakom lahko berljive in razumljive oblike napisana v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki. Tako besedilo mora »pregledati«  najmanj en bralec z motnjami v duševnem razvoju. Osebe z motnjo v duševnem razvoju preverjajo razumljivost že prevedenega besedila, in po svojih zmožnostih povedo kaj in kako razumejo prevedeno besedilo ter predlagajo drugačen zapis besedil, ki je bolj razumljiv. Besedilo nato pridobi znak, da je pripravljeno v lahko berljivi in razumljivi  obliki. 

Uporabniki so upravičenci do storitve v skladu z B. točko 10. člena pravilnika o Standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

V vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju VDC)  se vključujejo odrasle osebe, ki imajo priznan status invalida. V skladu Zakonom o socialnem varstvu,  Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur.list RS, št. 45/2010) 10. člen se v VDC  vključujejo odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in odrasle osebe z več motnjami.

VDC je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljene pravice odraslih invalidnih oseb do storitev, ki tem osebam v skladu z njihovimi sposobnosti daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega, vendar njihovim zmožnosti primernega dela. Uporabnikom to so odrasle osebe z lažjo,  zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju omogoča tudi nagrajevanje za opravljeno delo v skladu  s splošnim aktom izvajalca storitve. 

V okviru storitve se jim nudi zaposlitev pod posebnimi pogoji v okviru katere bomo izvajali testiranje, preverjanje. V okviru teh zaposlitev nudi tudi uporabnikom nagrade v skladu z 10. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

V tem projektu bo iz »navadnega«, originalnega besedila knjižnega dela nastal »prevod«   v lahko berljivo obliko«, pri čemer bo pod mentorstvom/vodstvom strokovno usposobljene osebe, sodelovalo 12 oseb z motnjami v duševnem in v telesnem razvoju iz treh občin Las Drava. Lahko berljivo tehniko bomo tudi promovirali z zloženko in jo razdelili v informacijske police lokalnih občin in jih priložnostno na prireditvah VDC POLŽa Maribor enote Ruše delili. S tem namenom potrebujemo kopirni stroj.

Drugi namen projekta je nabava naprave, ki omogočajo lažje gibanje težje gibljivim osebam, imenovana moto vivamed – light . Ti pripomočki/naprave omogočajo razvijanje uma, sprostitev in povečujejo telesno energijo in kondicijo.  Z njimi terapevti izvajajo motivacijske aktivnosti (hoja, razgibavanje, aktivnosti težje gibljivih oseb), s ciljem, da se posameznik sprosti in razbremeni telo ter lažje razvija kognitivne funkcije mišljenja, govorjenja.

Tretji namen je spodbujati zdrav življenjski slog, z zdravim načinom prehranjevanja, razmišljanja in motiviranja za aktivno in zdravo življenje. Aktivno bomo uporabljali pripomoček moto vivamed – light in po treningu okrepili telo z zdravo prehrano.

Predmet prijave je vključevanje ranljivih skupin prebivalstva v širše okolje, z novimi metodami in tehnikami dela s pripravo dokumentov v lahko berljivi in razumljivi obliki, uvajanje novih oblik gibalne motivacije. Vse aktivnosti za dosego ciljev in kazalnikov operacije se bodo izvedle po odobritvi v eni fazi:

  • Nabava enega pripomočka moto viva med – light, ki bodo nameščeni v prostorih VDC POLŽ Maribor enote Ruše; pripomoček moto viva med bo dostopen na uporabo uporabnikom enote Ruše in zainteresiranim občanom.
  • Prevod in izdaja ene knjige v lahko berljivi ter razumljivi obliki z naslovom »Prepovedana ljubezen«. Knjigo bomo izdali v natisu 500 kom. S knjigo bomo promovirali aktivnosti lahkega branja v širšem in ožjem okolju ter ozaveščali okolico o potrebah (o ljubezni) ranljivih skupin prebivalstva. Knjiga bo oblikovana v lahko berljivi obliki, za uporabnike VDC in ostale, ki težje berejo in razumejo, po evropskih pravilih za lahko branje.
  • Oblikovali bomo eno knjižno polico lahko branje (nabava 8 kom knjig), kjer si bodo knjige osebe z motnjo v duševnem razvoju in krajani vseh treh občin knjige izposodili.
  • Izvedli bomo dve objavi v časopisu in drugih občilih – seznanitev javnosti o projektu.
  • V okviru informiranja in promocije bomo objavili na spletni strani VDC POLŽ Maribor tri prispevke o aktivnosti in dogajanjih tekom izvajanja projekta.
  • Oblikovanje in tisk zloženke z naslovom »Brati, razumeti – Lahko branje« z namenom prestavitve lahko berljive in razumljive tehnike. Zloženko 1000 kom bomo informirali krajane v javnih ustanovah o tehniki lahkega branja – zloženko bomo odnesli na informativno polico v vse tri občine.
  • Izvedli bomo delavnice zdravega življenjskega sloga (aktivno gibanje – moto viva med, krepili zdravo prehrano). Aktivnosti se bo izvajala na enoti Ruše,  aktivnosti gibanja na moto viva med bomo evidenčno spremljali in beležili – 12 delavnic, kamor se bo vključevalo 6 zainteresiranih uporabnikov. Uporaba moto viva med bo na voljo tudi za zainteresirane krajane vseh treh občin.
  • Izvedli bomo medgeneracijske delavnice sodelovanja in povezovanja, kjer bomo predstavili tehniko lahkega branja, predstavili bomo knjigo »Prepovedana ljubezen«. Izvedli bomo 8 delavnic (3 krat osnovne šole lokalnih občin, 1 krat dnevni center za CSD Ruše, 2 krat GSKŠ Ruše, 1 krat knjižnica Ruše, 1 krat center interesnih dejavnosti Ruše)

Promocija aktivnosti – 1 kom kratek video film, objava na spletni strani VDC POLŽ Maribor.

Zaključek projekta: izvedenih je bilo 11 delavnic. Več o delavnicah si lahko ogledate s klikom na povezavo: 11 delavnic.

Ob zaključki projekta Brati, razumeti – lahko branje se želimo zahvaliti vsem uporabnikom in ostalim sodelujočim za delo, za aktivno sodelovanje, za dobro voljo ter za ustvarjalni doprinos k razvoju, promociji inovativnih metod komuniciranja, podajanja informacij. Zahvala.