Center lokalne ponudbe

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja


NAZIV OPERACIJE: CENTER LOKALNE PONUDBE
AKRONIM OPERACIJE: CLP
ODGOVORNA OSEBA: mag. Jasmina Breznik
VODJA OPERACIJE: mag. Jasmina Breznik, direktorica VDC POLŽ Maribor
KONTAKTNA OSEBA: Sabina Petek
Telefon: 02 320 86 50, elektronski naslov: vdc.polz@vdcpolz.si
TRAJANJE OPERACIJE: 24 MESECEV
ZAČETEK OPERACIJE: 1. 12. 2018

Vodilni partner:
Varstveno delovni center Polž Maribor 
Partner v projektu:
Razvojna agencija Slovenske Gorice, d.o.o.    
Partner v projektu:
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih Goric 
 
 

NAMEN OPERACIJE je uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin:
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KRATEK OPIS OPERACIJE
V operaciji CENTER LOKALNE PONUDBE (CLP) sodelujemo trije partnerji.
Nosilec: Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Enota Lenart – krajše VDC POLŽ Maribor, enota Lenart.
Partner 1: Razvojna agencija Slovenskih Goric, d.o.o., krajše: RASG, d.o.o.
Partner 2: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, krajše: Društvo Ovtar Slovenskih goric.
Iz Strategije lokalnega razvoja bomo z operacijo dosegali cilje iz vseh štirih tematskih področij:

  • A (A1, Cilj2) (B1) C (C1), D (D1);
  • Ustvarjanje novih delovnih mest,
  • Razvoj osnovnih storitev,
  • Varstvo okolja in ohranjanje narave,
  • Večja vključenost ranljivih ciljnih skupin.

Z operacijo se na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart vzpostavi delovanje Centra lokalne ponudbe, z lokalno ponudbo Slovenskih goric, namenjeno široki potrošnji obiskovalcem na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše.

V ta namen se v okolju omogoči tudi novo delovno mesto. V centru se bodo usposabljali in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja.

Operacija se izvaja v dveh fazah.

V prvi fazi potekajo priprave in aktivnosti vseh partnerjev vse do otvoritve centra, ki bo predvidoma v mesecu juniju. V drugi fazi pa otvoritev in delovanje centra.
V okviru projekta bomo:

  • usposobili zaposlene in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric,
  • izdelali 2 različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale,
  • izpeljali dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti,
  • razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov ter razširili turistično informativno ponudbo,
  • razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric.

Varstvo okolja: Center bo v sodelovanju in ob podpori zunanjega izvajalca promoviral ekološko proizvodnjo in zdrav življenjski slog. Vključeval bo tudi druge ranljive skupine, otroke, starejše… V sodelovanju z RASG, občinami, lokalnimi ponudniki bo Center lokalne ponudbe ponujal informativno turistična gradiva območja LAS Ovtar Slovenskih goric in širših Slovenskih goric. Ponujal, promoviral in prodajal bo turistične izdelke domače obrti s katerimi bo promoviral Slovenske gorice in tudi krepil in promoviral obstoječi zaščiteni znak Ovtarja.

Ponujal bo trajnejše prehranske izdelke lokalnih proizvajalcev: med, testenine, kekse, sokove od lokalnih proizvajalcev, izdelke iz učečih se kmetij ter izdelke in pridelke ekoloških proizvajalcev.
V centru bo tudi EKO kotiček.

Svojo ponudbo bo center razširil tudi na spletno ponudbo, zato v ta namen VDC POLŽ Maribor oblikuje spletno trgovino.

Center vzpostavi in okrepi sodelovanje s partnerji in krepi njihovo delovanje, ti pa prispevajo k doseganju skupnih ciljev. Z medsebojnim sodelovanjem želimo vzpostavljati sinergijske učinke pri oživljanju turistično informativne ponudbe območja LAS Ovtar Slovenskih goric in ostalih krajev Slovenskih goric, spodbujati domačo lokalno proizvodnjo in potrošnjo lokalnih domačih izdelkov, s poudarkom na ekološki proizvodnji in potrošnji ter povečati prodajo lokalno pridelanih produktov in izdelkov domače obrti.
Operacija je razvojno in trajnostno naravnana. Potrošnike in lokalno skupnost osveščamo o pomenu ekološke pridelave in oskrbe, lokalne pridelave ter tako prispevamo k samooskrbi, predvsem pa varovanju okolja in boljšemu zdravstvenemu stanju ranljivih skupin ter lokalnega prebivalstva.