Pilotni projekt “S teboj lahko”

Pilotni projekt »S teboj lahko«

Varstveno delovni center Polž Maribor (VDC Polž) je bil uspešen s prijavo na javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV« in tako v mesecu juniju 2020 z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podpisal pogodbo o  sofinanciranju pilotnega projekta v kohezijski regiji vzhod »S teboj lahko…«.

Razlogi za projekt:

Večina odraslih invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) v Sloveniji nima možnosti samostojnega bivanja s sistemsko financirano podporo, ki bi jo potrebovali. Potrebne ure podpore pri ciljni skupini projekta so običajno nižje od vstopnega praga po Zakonu o osebni asistenci. Večina živi doma s starši, oz. zakonitimi zastopniki, ki so običajno zelo zaščitniški do njih in jih ne vzpodbujajo k samostojnemu življenju. Ko ti ne zmorejo več skrbeti zanje (starost, bolezen, smrt), se invalidi običajno preselijo v institucijo, razen če se najde kakšen svojec, ki je pripravljen prevzeti skrbništvo. Marsikateri uporabnik bi si želel živeti samostojno v skupnosti, a jim to sedaj ni omogočeno. S samostojnim bivanjem v skupnosti s sistemsko podporo, bi lahko živeli kot oni hočejo in NE tako kot hočejo njihovi svojci oz. zaposleni v slovenskih institucijah, ki v večini še niso osvojile paradigme dejanske usmerjenosti na potrebe stanovalcev/uporabnikov. Tudi invalidi po ZSVI, ki že imajo osebno asistenco, invalidi po ZSVI starejši od 65 let in najtežje gibalno ovirani, invalidi po poškodbah glave, gluho slepi, ki niso zmožni samostojnega življenja, potrebujejo različne storitve socialnega vključevanja, ki bi jim omogočile kakovostnejše življenje. Predvsem v popoldanskem času, med vikendi, prazniki, ko se vrata institucij, kamor je večina vključena dopoldan, zaprejo.

Namen projekta:

Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočen vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Projekt se bo izvajal v vzhodni kohezijski regiji Slovenije s poudarkom na Mariboru z okolico. Pomoč pri  razvoju in preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov ter oblikovanju in širjenju mreže izvajalcev nam bo v Zasavski regiji nudil VDC Zagorje ob Savi

Cilji projekta:

V projektu “S teboj lahko…” bomo razvili in pilotno preizkusili vse štiri skupine storitev po ZSVI:

  • usposabljanje za samostojno življenje,
  • vseživljenjsko učenje,
  • prebivanje s podporo in
  • ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov,

s poudarkom na tretji skupini storitev prebivanja s podporo. V projekt bo vključenih 53 uporabnikov. Predvidoma jih bo 38 iz Maribora z okolico ter 15 iz Zasavja. Osnovni kriteriji za vključitev so: želja uporabnikov po samostojnem bivanju s podporo ter strokovna ocena zmožnosti njihovega samostojnega bivanja s podpornimi storitvami socialnega vključevanja.

Prizadevali si bomo tudi doseči cilj, da še vsaj 1 mesec po zaključku programa teh 53 uporabnikov ne bo vključenih v institucionalno varstvo. Možnost samostojnega življenja s podporo bo krepilo njihov občutek lastne vrednosti, odgovornosti in dejansko zmožnost živeti kot si želiš, s čimer bi tudi družbi pokazali, da se da, če se hoče. Zgradili bomo podporno okolje v Mariboru z okolico in Zasavju (mrežo izvajalcev storitev), ki bo omogočila čim daljše bivanje invalidov v skupnosti, kje lahko ohranjajo svoj JAZ, živijo, delajo, kot hočejo in si želijo.

Z vnaprej načrtovano komunikacijo z javnostjo, bomo s projektom podirali stereotipe o nezmožnostih uporabnikov, jih opolnomočili in pokazali družbi, kaj vse zmorejo.

Ozavestili bomo lokalno skupnost o pomenu tega, da so občine prijazne invalidom ne le v odpravljanju arhitektonskih ovir, ampak tudi v odpravljanju ovir v glavah ljudi – da postanejo odprti in spoštujejo vsakega človeka, mu pomagajo, ga podprejo, kjer le lahko, s ciljem njegove čim daljše samostojnosti in bivanja izven institucij.

V projekt bodo vključeni tudi tisti invalidi, ki niso zmožni samostojnega bivanja, a bi jim predvsem podporne storitve vseživljenjskega učenja, in pri starejših od 65 let, storitve vključenosti starejših invalidov lahko povečale kakovost bivanja, življenja. S tem bomo omogočili dostopnost storitev socialnega vključevanja čim širšemu krogu uporabnikov iz vseh ciljnih skupin projekta in preizkusili različne načine izvajanja le-teh.

Projekt se bo izvajal v vzhodni kohezijski regiji Slovenije s poudarkom na Mariboru z okolico ter Zasavju.

Ciljne skupine:

Ciljne skupine projekta so polnoletne osebe, ki imajo po ZSVI izdano odločbo o priznanju statusa invalida:

  • z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju,
  • z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
  • gluho slepi z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo slepote in slabovidnosti,
  • z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
  • najtežje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti ne morejo same vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti

in niso 24 ur nameščene v institucionalnem varstvu ter si želijo in so po strokovni oceni zmožni samostojnega bivanja v skupnosti s podpornimi storitvami v obsegu manj kot 2 uri na dan.

Vrednost projekta in sofinanciranje:

Vrednost projekta je 1.298.334,56€.

Projekt » S teboj lahko…« je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,

9 prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«,

9.2. prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa«

in 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

Projekt »S teboj lahko…« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad.

Projekt zagotavlja 5 novih zaposlitev za čas trajanja projekta.

Več informacij o projektu “S teboj lahko…” si lahko ogledate na povezavi: S teboj lahko…

Vabimo vas, da si ogledate posnetek okrogle mize na temo
“Socialno vključevanje in socialna vključenost invalidov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov”:

Hkrati pa vas vabimo, da si ogledate še nekaj odzivov na otvoritev projekta “S teboj lahko…” z okroglo mizo na naslednjih povezavah:

Varuh Svetina podprl projekt socialnega vključevanja invalidov o možni pomoči za samostojno življenje